Kwaliteitscontrole en nalevingsadvies

Comply4u begeleidt en ondersteunt bedrijven en instellingen in het hele proces van (interne) kwaliteitscontrole tot naleving van gestelde normen. Dit omvat, afhankelijk van uw voorkeur, een of meer van onderstaande activiteiten.

Opstellen normenkader

Het normenkader bevat een helder overzicht van de van toepassing zijnde voorschiften. Het kader maakt (voor een specifiek door u gekozen aandachtsgebied) inzichtelijk waar uw organisatie aan moet voldoen.

Opstellen toetsingskader

Het toetsingskader bevat een nadere uitwerking van het normenkader. Elke norm bestaat uit een of meerdere aspecten en voor elk aspect gelden een of meerdere criteria die getoetst worden. Per criterium is uitgewerkt welke informatie nodig is om een oordeel te kunnen geven over de naleving van de norm en welke bronnen daarvoor geraadpleegd worden.

Opstellen vragenlijsten en checklists

Indien in een toetsingskader per criterium is bepaald welke informatiebronnen geraadpleegd dienen te worden kunnen op basis daarvan vragenlijsten voor interviews en checklists voor observatie en documentstudie opgesteld worden. Comply4u kan u ook ondersteunen in het structureren en of redigeren van bestaande vragenlijsten en checklists.

Planning en organisatie onderzoek

Desgewenst kan Comply4u de planning en de organisatie van het onderzoek voor u verzorgen. Het betreft dan onder andere het opstellen van een programma en het maken van afspraken met te interviewen personen.

Uitvoering onderzoek en oordeel naleving normen

De uitvoering van onderzoek is een van de kernactiviteiten van Comply4u. Het vastleggen van uit interviews, observatie en documentanalyse verkregen bevindingen en het op basis daarvan opstellen van oordeel en aanbevelingen kunt u aan Comply4u toevertrouwen.

Nalevingsadvies

Het oordeel is vaak een antwoord op de vraag of u aan een norm voldoet. Indien dat niet het geval is luidt de aanbeveling doorgaans dat u aan de norm dient te voldoen. Hoe u daaraan het beste kunt voldoen kan in bepaalde gevallen behoorlijk ingewikkeld zijn. Comply4u ondersteunt u dan graag in het op een kostenefficiente wijze bereiken van een normconforme situatie.

Second opinion

Een aanbeveling moet naadloos aansluiten op het oordeel en het oordeel moet logisch volgen uit op een correcte wijze verkregen en vastgelegde bevindingen. Is aan een van deze voorwaarden niet voldaan dan deugt het onderzoek niet. Op een dergelijk onderzoek gebaseerde aanbevelingen kunnen echter verstrekkende gevolgen hebben. Indien u twijfels heeft over de uitkomsten van een onderzoek kunt u Comply4u om een second opinion vragen.